PRIVACYVERKLARING CLUB CYCLING VLAANDEREN

VZW BIERBEEKS SPORTCOMITE

16  mei 2018

 

De club hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens (en dat je privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW BIERBEEKS SPORTCOMITE

Secretaris : Guy Vanautgaerden, Tulpenlaan 7 – 3052 Blanden – 0475/922.273 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de club verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club;
 • Het versturen van uitnodigingen en taakverdeling voor onze wedstrijden (seingevers, enz.);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij op vraag van de Federatie de volgende persoonsgegevens van je vragen
(en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer  voor de bestuursleden
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, gezondheidsverklaring indien boven de 75 jaar.
 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);bestuursleden worden vermeld
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het bekomen van sponsoring;
 • de registratie van leden bij de federatie en Sport Vlaanderen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn we dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard na je ontslag uit de club tenzij de gegevens nodig zijn voor statistische doeleinden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de club van jouw gegevens kennis kunnen nemen,
  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op computer;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
  daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om je te identificeren). Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

De club kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.bierbeekssportcomite.com waarop deze privacy verklaring wordt gepubliceerd.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WWW.BIERBEEKSSPORTCOMITE.COM

16 mei 2018

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker de volgende gebruiksvoorwaarden:

 1. Wij behouden het recht de gebruiksvoorwaarden voor deze website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website wordt aanzien als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.
 2. Wij behouden ons het recht om de inhoud van deze website te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts gedeeltelijk of beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.
 3. Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor onder andere de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de website, de beperkte toegang tot de website.
wij geven geen waarborg voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie. Wij geven geen waarborg dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en andere schadelijke elementen of programma’s, en niet voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De link naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie in met betrekking tot deze andere websites.
 4. De gebruiker zal ons vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van onze website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites). Indien het gebruik van deze website of delen daarvan slechts mogelijk is met een wachtwoord dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord. Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan aanleiding geven tot het beëindigen van het recht op toegang, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
 5. De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, de lay out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, film, audio, tools, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken.
 6. Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan onze algemene privacyvoorwaarden, waarmee ze één geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt de gebruiker eveneens onze algemene privacyvoorwaarden.
 7. In geval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens worden enkel gebruikt om de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens kunnen steeds opgevraagd worden, verbeterd of gewijzigd.
 8. De gebruiker aanvaardt dat digitale communicatie zoals emails en gegevens van het informaticasysteem als bewijsmiddel kunnen dienen.
 9. Voor geschillen, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, en de rechtbanken Leuven uitsluitend bevoegd zijn.