logo-wit.jpg - 53,67 kB                                                                                                        Cycling-Vlaanderen.png - 5,74 kB         

 

                                                                         GEEN WIELERKOERS
 
                        ZONDER SEINGEVERS !
                                                                                      

 

SIGNAALGEVERS zijn onmisbaar voor een veilig verloop van een wielerwedstrijd !

Wordt VRIJWILLIGER om deze taak op te nemen met Bierbeek-kermis en Bremt-kermis en biedt hulp bij doortochten van andere wedstrijden;

Je ontvangt de nodige uitrusting; je bent verzekerd tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid en je kan rekenen op een kleine vergoeding per wedstrijd. 

 

                                                                        Seingever-uitrusting.jpg - 19,42 kB

Interesse ?  

Contacteer Guy Vanautgaerden,  Tulpenlaan 7, 3052 Blanden – 0475 922273

bierbeeks.sportcomité@gmail.com

 

Taakbeschrijving van de seingever:

 

Ben je tussen de 18 en de 78 jaar oud en heb je zin voor verantwoordelijkheid, dan beschik je alvast over de basisvoorwaarden om seingever te worden.
Als seingever ben je onmisbaar bij de organisatie van een wielerwedstrijd op de openbare weg. Je staat gedurende de wedstrijd zowel in voor de veiligheid van de renners en de toeschouwers als voor de veiligheid van de andere weggebruikers.
De taak van een seingever bestaat erin het verkeer stil te leggen wanneer de wielerwedstrijd in aantocht is, vanaf het voorbijrijden ven de wagen met de rode vlag (openingswagen) tot de passage van de groene vlag (sluitingswagen).

 

Van een seingever wordt verwacht:

§  dat hij minstens 20 minuten voor de aanvang van de wedstrijd of de passage van de renners op zijn aangewezen punt staat en er blijft tot het einde van de wielerwedstrijd

§  dat hij correct optreedt (hij mag bijvoorbeeld het verkeer niet nutteloos ophouden)

§  dat hij zich NIET schuldig maakt aan drankmisbruik

 

Bevoegdheid van de seingever:

Deze bevoegdheid begint bij het naderen van de wagen met de gevarendriehoek A51, met onderbord "WEDSTRIJD" tot de wagen met de groene vlag voorbij is. Deze bevoegdheid is volgens de wet vastgelegd. De seingever is bevoegd om het verkeer tijdig en op hoffelijke wijze staande te houden. Hij weet de bedoelingen van de andere weggebruikers goed in te schatten. Na passage van de groene vlag, dient hij onmiddellijkde weg vrij te geven. Hier houdt zijn opdracht dan ook op en dient de seingever zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels. De seingever heeft niet de bevoegdheid het verkeer te regelen.

 

Uitrusting van de seingever :

Een goede seingever beschikt steeds over de nodige uitrusting voor hij de baan opgaat.

De basisuitrusting van een seingever bestaat uit:

§  een reflecterend jasje,

§  een armband met de nationale driekleur en het opschrift “seingever” (duidelijk zichtbaar te bevestigen aan de linker bovenarm),

§  een verkeersbord C3 (“spiegelei”),

§  een dosis gezond verstand en een portie verantwoordelijkheidszin.

 

 

 

Verzekering

Als seingever ben je gedekt voor je burgerlijke aansprakelijkheid door de bondspolis van de KBWB in hoedanigheid van medewerker aan de organisatie van wielerwedstrijden en –meetings. Tijdens de uitvoering van de opdracht zijn de gevolgen van fouten en nalatigheden dus ten laste van FORTIS-AG, indien zij betrekking hebben op de vervulling van de rol van seingever.

 

 Verzekering clubs WBV2.1 Verzekering van de voertuigen en personen In de organisatievergunning, te betalen aan WBV, is een gedeelte opgenomen als verzekeringspremie voor de wedstrijd inclusief een verzekering “omnium” of “eigen schade” voor de officiële wedstrijdwagens. Hiermede wordt bedoeld de openingswagen (rode vlag), groene vlag, wagen dokter/medisch materiaal, bezemwagen en wagen koersdirecteur. Hiervoor dient vóór aanvang van de wedstrijd bijkomende formulieren te worden ingevuld, dit om de voertuigen te identificeren en nazicht omtrent vooraf bestaande schade. Deze formulieren zijn in het bezit van de sportafgevaardigden en zullen voor aanvang van de wedstrijd ter invulling overhandigd worden. In geval van een incident tijdens de wedstrijd dienen deze formulieren te worden ingevuld na de wedstrijd door aanwezige verbalisten of koerscommissaris. De dekking gaat in na ontvangst van het volgbewijs en eindigt op het moment dat dit volgbewijs aan de controledienst van KBWB/WBV wordt ingeleverd.

2.2 Organisatoren en medewerkers wielerwedstrijden

1) Wie is verzekerd ter gelegenheid van wielerwedstrijden ? De inrichters en hun aangestelden m.a.w. de seingevers, helpers en vrijwilligers, gemeentebesturen en hun ondergeschikten dus iedereen die in opdracht van de inrichters zijn medewerking verleent aan de inrichting van een wedstrijd. Daarnaast is er uiteraard ook dekking voor de federatie en haar comités, alsook de renners zelf, in bezit van een jaar- of dagvergunning.

2) Wie is niet verzekerd ? De genodigden, personeel in bezit van een arbeidscontract, toeschouwers.

3) Waarvoor zijn de inrichters en helpers vrijwilligers of seingevers verzekerd ? Voor alle schade berokkend aan derden en waarbij de aansprakelijkheid van de inrichters en aangestelden in het gedrang komt. Wat de inrichters zelf betreft is dit bv. niet voldoende afsluitingen aan de eindmeet, niet opstellen van een seingever aan een risicokruispunt enz. m.a.w. indien er onvoldoende veiligheidsmaatregelen werden getroffen. Seingevers meer bepaald indien zij nalatig zijn en hierdoor een ongeval veroorzaken en helpers die bij gebruik van materiaal schade toebrengen aan derden. Helpers/vrijwilligers zijn dus gedekt voor het opstellen van allerlei materiaal zoals afsluitingen, voorlopige installaties waaronder tribunes, verhogen, kiosken en platformen, masten, publiciteitsspandoeken m.a.w. alle opdrachten in kader van een wielerwedstrijd. De dekking vangt aan hoogstens 48 uren voor de dag van de wedstijd en de afbraakwerken moeten beëindigd zijn binnen de 48 uur na dezelfde dag. Mits aanvraag kan deze periode van dekking gratis uitgebreid worden. Naast een dekking burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand genieten de seingevers en helpers/vrijwilligers ook van een persoonlijke ongevallenverzekering voor de kwetsuren. Deze geldt tevens op de weg van/naar de woonst naar de plaats van samenkomst/omloop.

4) Welke kapitalen voorziet de waarborg “individuele” seingevers, helpers “individuele” seingevers, helpers en vrijwilligers ? (dekking eigen kwetsuren)
- overlijden : 7.436,81 € - blijv. invaliditeit : 14.873,61 € (bij 100% BWO) - tijdelijke werkonbekwaamheid : 4,96 €/dag vanaf 1ste tot 200ste dag na ongeval. (tussenkomst beperkt tot verschil in bedrag voorzien door sociale zekerheid en verzekerde dagvergoeding). medische kosten : 991,57 € per schadegeval en na tussenkomst van de mutualiteit of gelijkaardig organisme of enige andere verzekeraar die ook dit risico dekt. Beperkte uitbreiding voorzien voor kosten niet opgenomen in de tarieven RIZIV zoals apotheek- en gipskosten.
De inrichter kan steeds een bijkomende verzekering “individuele” of gemeen recht afsluiten indien hij voormelde kapitalen niet toereikend vindt. Contacpersoon Concordia ; mw. Karin Marlier – tel. 09/264.11.32.

5) Hoe is het materiaal verzekerd ? De schade berokkend aan derden bij gebruik van allerlei materiaal is gedekt. Schade aan materiaal zelf niet gezien dit om een toevertrouwd voorwerp gaat. Dit geldt zowel voor gehuurd materiaal als materiaal in bruikleen (inclusief gebruik van zaal of installaties). Bij gebruik van tenten of zaal toegankelijk voor publiek en met een oppervlakte van ten minste 50m2 (inclusief opblaasbare structuren) dient de inrichter zich ervan te vergewissen of de eigenaar de wettelijk verplichte verzekering BA Objectieve heeft onderschreven. Bij ontstentenis dient hij deze afzonderlijk te onderschrijven (brand en ontploffing) gezien deze waarborg niet in de polis van de federatie is opgenomen. Het is niet langer wettelijk verplicht een B.A. Objectieve te onderschrijven indien het een éénmalig evenement betreft.

6) Welke wagens zijn verzekerd in de wedstrijd ? Er zijn 2 collectieve polissen omnium auto onderschreven door de federatie: enerzijds voor de wagens van de sportafgevaardigden en anderzijds voor de 5 officiële wedstrijd- wagens zijnde groene vlag, rode vlag, koersdirecteur, bezemwagen en wagen dokter/medisch materiaal. De identiteit van de te verzekeren sportafgevaardigden wordt jaarlijks via de respectievelijke provincies doorgegeven. Het betreft een 1ste risico dekking tot maximum 9.915,74 € met een vrijstelling van 198,31 € per schadegeval. Geen enkele volgwagen is via de wielerbond in B.A. verzekerd gezien elke wagen reeds gedekt is onder de verplichte BA verzekering voor voertuigen. Wagens die ter beschikking worden gesteld van de inrichters kunnen niet tijdelijk in omnium verzekerd worden. De vrijstelling zelf is onverzekerbaar.

7) Wat indien een wedstrijd wordt afgelast en er is financieel verlies ? Hiervoor is geen dekking voorzien in de polis. Het is aan te raden om in dit geval afzonderlijk een annulatieverzekering te onderschrijven. Contactpersoon Concordia : mw. Karen Dossche – tel. 09/264.11.50

8) Welke activiteiten zijn nog gedekt naast de hoofdactiviteit ? a) de sportpromotionele activiteiten Dekking B.A. inrichter, vrijwilligers, leden en niet-leden bij sportpromotionele activiteiten ingericht door de federatie of haar clubs zoals de hoofdactiviteit, initiaties, cursussen, eetmaal dat deel uitmaakt van de verzekerde activiteit, opendeurdagen, demonstraties, vergaderingen, beurzen, allerlei spelen met uitzondering van parachutesspringen, zweefvliegen, ULM, deltavliegen, ballonvaart, benji, parapente, rotsklimmen en speleologie. Waarborgen dekking helpers/vrijwilligers zie punt 3 b) de niet-sportieve activiteiten Daarenboven is de waarborg tevens verworven voor leden en vrijwilligers die actief deelnemen aan een organisatie van de federatie en haar clubs van allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij publiek betrokken wordt (bals, feestmaal, fancy-fair) vb. uitdelen van spijzen en dranken. Ook bij niet-sportieve randactiviteiten ter gelegenheid van een wedstrijd waarbij vrijwilligers worden ingezet (zoals uitdelen spijzen en dranken) wordt dekking verleend. Dit laatste dient wel vooraf gemeld te worden + nominatieve lijst van de niet-leden/vrijwilligers. Waarborgen dekking helpers/vrijwilligers zie punt 3 Voorwaarde in beide gevallen is dat de inrichtende club bij W.B.V. is aangesloten en leden vergunninghouders telt.
Opgelet ! Alle activiteiten met uitzondering van de hoofdactiviteit vermeld onder a) & b) dienen vooraf gemeld te worden, gezien verzekeraar het recht heeft sommige activiteiten te weigeren of bijpremie te vragen.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij N.V. Concordia – Gent, contactpersoon : Anita De Clerck – tel. 09/264.11.70

9) Bestuurdersaansprakelijkheid van VZW’s Dergelijke waarborg dekt de bestuursleden voor de financiële gevolgen ingevolge wanbeheer, fraude etc. Deze waarborg is niet opgenomen in de polissen van de wielerbond en dient indien gewenst zelf door de clubs onderschreven te worden. Voor verlenen van tarificatie dient vooraf een vragenlijst te worden ingevuld. Contactpersoon Concordia : Heidi Bral – tel. 09/264.11.51.

10) Mobiele seingevers - Mobiele seingevers in het bezit van een vergunning “piloot motorijder ook mobiele seingever” genoemd, genieten dekking onder de polis renners en genieten aldus van dezelfde voorwaarden. - Indien de mobiele seingever niet over een vergunning “motorijder piloot” beschikt zal hij voor de burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand vallen onder de collectieve polis renners en voor de lichamelijke letsels onder de afzonderlijke polis helpers/seingevers zoals vermeld onder punt 4.